meerkosten.nl

Alle kosten voor medische hulpverleners, zoals de huisarts, specialisten en paramedische hulpverleners (zoals ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten) kunt u opvoeren als specifieke zorgkosten. Ook uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging zijn aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp.

Medische en paramedische hulp
Particuliere verpleging en verzorging

Medische en paramedische hulp
Uitgaven voor zorg die vallen onder de dekking van de basisverzekering, zijn niet aftrekbaar. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de aftrek van kosten voor medische en paramedische hulp.

 • De kosten voor zorg door huisartsen, specialisten en ziekenhuizen vallen in principe onder de basisverzekering. Alleen als dit aantoonbaar niet zo is, kun u de kosten die u voor deze zorg gemaakt hebt, aftrekken als specifieke zorgkosten. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde specialistische of experimentele behandelingen die uw zorgverzekeraar niet wil vergoeden. De kosten daarvoor kunt u dus wel aanmerken als specifieke zorgkosten.
 • Heeft uw medische behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar en moet u om die reden een deel van de kosten zelf betalen? Dan zijn die bijbetalingen niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten. De geleverde medische hulp valt immers wel onder de dekking van de basisverzekering.
 • Voor veel behandelingen is de dekking van de basisverzekering beperkt. U krijgt dan bijvoorbeeld maar vijf of negen behandelingen per jaar vergoed. Dat geldt bijvoorbeeld voor behandelingen door een psycholoog of door een fysiotherapeut. Hebt u meer behandelingen nodig, dan moet u die zelf betalen. Deze betalingen zijn wel aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Immers, deze extra behandelingen vallen niet onder de dekking van de basisverzekering.

De kosten voor medische en paramedische hulp zijn alleen aftrekbaar als het gaat om hulp door een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of om hulp door een paramedicus, op voorschrift en onder begeleiding van zo'n arts.
Op deze regel geldt een uitzondering als het gaat om medische behandelingen door één van de volgende paramedici: fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist of huidtherapeut. De kosten hiervoor kunt u dus aftrekken zonder doorverwijzing van een arts. De paramedicus moet wel een verklaring opstellen, waaruit het medische karakter van de behandeling blijkt. Deze verklaring moet u goed bewaren – de Belastingdienst kan er om vragen. Paramedische behandelingen met een niet-medisch karakter (bijvoorbeeld sportmassage door een fysiotherapeut) zijn namelijk niet aftrekbaar.

De kosten voor behandelingen door een tandarts, mondhygiënist of orthodontist zijn ook aftrekbaar. Hierbij geldt op basis van jurisprudentie (uitspraken van de belastingrechter) de regel dat een kroon of los implantaat geldt als 'medische en paramedische hulp' en een vaste brug, inclusief de eventuele kronen of implantaten die daarbij horen als een 'medisch hulpmiddel'. Bruggen zijn daardoor aftrekbaar onder het kopje 'bepaalde hulpmiddelen'.

Beperkt aftrekbaar
Kosten voor alternatieve geneeswijzen en therapieën zijn maar beperkt aftrekbaar. Er zijn twee mogelijkheden om deze uitgaven toch af te trekken als specifieke zorgkosten:

 • De alternatieve behandeling of therapie wordt verzorgd door een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts. In dat geval zijn de kosten volledig aftrekbaar.
 • De alternatieve behandeling of therapie vindt plaats op voorschrift en onder begeleiding van een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts. Ook in dat geval zijn de kosten volledig aftrekbaar.
 • In alle andere gevallen zijn de kosten voor alternatieve geneeswijzen of therapieën niet aftrekbaar.

Uitgaven voor medische behandelingen in het buitenland zijn aftrekbaar als specifieke zorgkosten, maar alleen als het gaat om medische behandelingen door een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of paramedicus.

Kosten voor kuren zijn uitsluitend aftrekbaar als het gaat om een medische behandeling of om een behandeling onder medisch toezicht. In de praktijk gaat het dan om een behandeling in een ziekenhuis of een medische kliniek. Verblijft u tijdens de kuur in een hotel of pension, dan zijn de kosten voor het verblijf niet aftrekbaar.

Niet aftrekbaar
Van een aantal medische behandelingen is in de regelgeving nadrukkelijk aangegeven dat de kosten daarvoor niet aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten.

 • Uitgaven waar u een vergoeding voor ontvangt, van welke instantie dan ook.
 • Uitgaven voor medische en paramedische hulp die is opgenomen in de basisverzekering.
 • De kosten voor een ooglaserbehandeling ter vervanging van een bril of contactlenzen.
 • Uitgaven voor IVF behandelingen waarbij meer dan één embryo wordt teruggeplaatst bij een vrouw jonger dan 38 jaar.
 • Uitgaven voor een IVF behandeling voor vrouwen van 43 jaar of ouder.

Contributies van patiëntenverenigingen zijn niet aftrekbaar, tenzij vaststaat dat de activiteiten van de vereniging voornamelijk zijn aan te merken als medische hulp aan de leden, onder de verantwoordelijkheid van gespecialiseerde artsen. Uit jurisprudentie blijkt dat dit alleen vaststaat voor de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). Contributies voor andere patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties zijn daardoor in de praktijk niet aftrekbaar.

Particuliere verpleging en verzorging
Hebt u vanwege uw ziekte of beperking thuis verpleging en verzorging nodig en maakte u in 2013 geen gebruik van geïndiceerde zorg vanuit de AWBZ (in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget), maar huurde u particuliere verpleging en verzorging in, dan zijn de kosten hiervan volledig aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp. Dat geldt ook voor de bemiddelingskosten die een bureau in rekening bracht voor het organiseren van de zorg.

Als uw zorgverlener ook huishoudelijk werk deed, zijn de kosten daarvan niet aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp. Deze uitgaven kunt u mogelijk wel opvoeren bij het onderdeel extra gezinshulp.

Persoonsgebonden budget
Had u in 2014 wel een persoonsgebonden budget (PGB) voor de AWBZ zorgfuncties verpleging en verzorging, maar huurde u meer zorg in dan het bruto PGB (dat is de volledige indicatie, omgerekend in geld), dan zijn de meerkosten te beschouwen als particuliere verpleging en verzorging en dus aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp.
Maar let op. Was uw bruto PGB vanwege de eigen bijdrage verlaagd tot een netto PGB, dan zijn de kosten die u maakte om het netto budget weer aan te vullen tot het niveau van het volledige bruto budget niet aftrekbaar. Eigen bijdragen AWBZ zijn immers niet aftrekbaar. Pas als u vanwege uw handicap of ziekte meer kosten maakte dan het bruto PGB, zijn die meerkosten aftrekbaar.

Particulier verpleeginstelling
Verbleef u in 2014 in een particulier verpleeghuis, verzorgingshuis, zorghotel of een andere instelling die niet via de AWBZ gefinancierd werd, dan geldt een deel van de pensionprijs als uitgave voor genees- en heelkundige hulp. Dat geldt alleen voor dat deel van de pensionprijs dat aantoonbaar bestaat uit kosten voor verpleging en verzorging. De instelling waar u verblijft, zal hierover afspraken moeten maken met de Belastingdienst.

Bewonersvakantie
AWBZ-instellingen organiseren vaak collectieve bewonersvakanties. De kosten voor het verplegend en verzorgend personeel dat meegaat, worden niet vanuit de AWBZ vergoed. Daarom brengen de instellingen deze kosten in rekening bij de bewoners. Deze kosten zijn aftrekbaar als genees- en heelkundige hulp, maar alleen als het gaat om (extra) salariskosten en (extra) reis- en verblijfskosten voor verplegend en verzorgend personeel. De instelling zal deze kosten moeten specificeren.

Ook wooninitiatieven die met persoonsgebonden budgetten gefinancierd worden, organiseren collectieve bewonersvakanties. In dat geval zijn de extra uitgaven voor salarissen en verblijfskosten voor verplegend en verzorgend personeel niet zonder meer aftrekbaar. U kunt deze extra uitgaven alleen aftrekken als onderdeel van uw totale uitgaven voor verpleging en verzorging, voor zover die uw bruto persoonsgebonden budget te boven gaan.

De informatie op deze pagina gaat over het belastingjaar 2014, waar u aangifte over doet in het voorjaar van 2015.