meerkosten.nl

Alle kosten voor medische hulpverleners, zoals de huisarts, specialisten en paramedische hulpverleners (zoals ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten) kunt u opvoeren als specifieke zorgkosten. Ook uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging zijn aftrekbaar als geneeskundige hulp.

Medische en paramedische hulp
Particuliere verpleging en verzorging

Medische en paramedische hulp
Uitgaven voor zorg die vallen onder de dekking van de basisverzekering, zijn niet aftrekbaar. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de aftrek van kosten voor medische en paramedische hulp.

 • De kosten voor zorg door huisartsen, specialisten en ziekenhuizen vallen in principe onder de basisverzekering. Alleen als dit aantoonbaar niet zo is, kunt u deze kosten aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan specialistische of experimentele behandelingen die uw zorgverzekeraar niet wil vergoeden.
 • Heeft uw medische behandelaar geen contract met uw zorgverzekeraar en moet u om die reden een deel van de kosten zelf betalen? Dan zijn die bijbetalingen niet aftrekbaar als zorgkosten. De geleverde medische hulp valt immers wel onder de dekking van de basisverzekering.
 • Voor veel behandelingen is de dekking van de basisverzekering beperkt. U krijgt dan bijvoorbeeld maar vijf of negen behandelingen per jaar vergoed. Dat geldt bijvoorbeeld voor behandelingen door een psycholoog of door een fysiotherapeut. Hebt u meer behandelingen nodig, dan moet u die zelf betalen. Deze betalingen zijn wel aftrekbaar als zorgkosten. Immers, deze extra behandelingen vallen niet onder de dekking van de basisverzekering.

De kosten voor medische en paramedische hulp zijn alleen aftrekbaar als het gaat om hulp door een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of om hulp door een paramedicus, op voorschrift en onder begeleiding van zo'n arts.
Op deze regel geldt een uitzondering als het gaat om medische behandelingen door één van de volgende erkende paramedici: fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist of huidtherapeut. De kosten hiervoor kunt u dus aftrekken zonder doorverwijzing van een arts. De paramedicus moet wel een verklaring opstellen, waaruit het medische karakter van de behandeling blijkt. Deze verklaring moet u goed bewaren – de Belastingdienst kan erom vragen.
Paramedische behandelingen met een niet-medisch karakter (bijvoorbeeld sportmassage door een fysiotherapeut) zijn niet aftrekbaar.

De kosten voor behandelingen door een tandarts, mondhygiënist of orthodontist zijn ook aftrekbaar. Hierbij geldt op basis van jurisprudentie (uitspraken van de belastingrechter) de regel dat een kroon of los implantaat geldt als Geneeskundige hulp en een vaste brug, inclusief de eventuele kronen of implantaten die daarbij horen als een Hulpmiddelen.

Beperkt aftrekbaar
Kosten voor alternatieve geneeswijzen en therapieën zijn beperkt aftrekbaar. Er zijn twee mogelijkheden om deze uitgaven toch af te trekken als zorgkosten:

 • De alternatieve behandeling of therapie wordt verzorgd door een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of paramedicus (uit het rijtje hierboven). In dat geval zijn de kosten volledig aftrekbaar.
 • De alternatieve behandeling of therapie vindt plaats op voorschrift en onder begeleiding van een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of paramedicus (uit het hierboven genoemde rijtje). Ook in dat geval zijn de kosten volledig aftrekbaar.
  In alle andere gevallen zijn de kosten voor alternatieve geneeswijzen of therapieën niet aftrekbaar.

Uitgaven voor medische behandelingen in het buitenland zijn aftrekbaar, maar alleen als het gaat om medische behandelingen door een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of paramedicus (uit het rijtje hierboven).

Geldt deze aftrek ook voor dure experimentele behandelingen of voor behandelingen in het buitenland, waar de zorgverzekeraar geen vergoeding voor wil geven?
Ja. Het is natuurlijk voordeliger voor u als uw zorgverzekeraar de behandeling wel wil vergoeden. U kunt daarom het beste eerst een beroep doen op de zogenoemde 'coulanceregeling'. Maar als de zorgverzekeraar daar niet op ingaat, komen de kosten voor uw eigen rekening. U kunt ze dan aftrekken als geneeskundige hulp, als deze medische hulp voldoet aan de eisen voor de aftrek. Het moet bijvoorbeeld gaan om hulp van een 'naar Nederlandse begrippen' erkende arts of om hulp op voorschrift en onder begeleiding van zo'n arts.

Het gaat bij de aftrek voor geneeskundige hulp uitsluitend om de kosten voor de behandeling zelf. Reis- en verblijfskosten zijn onder dit onderdeel niet aftrekbaar. Soms is het wel mogelijk om de reiskosten af te trekken onder het onderdeel Vervoerskosten.

Hebt u geld gekregen van vrienden, bekenden of fondsen om de behandeling te kunnen ondergaan, dan moet u deze giften in principe weer in mindering brengen op de aftrek. U hebt de kosten voor de behandeling dan immers niet volledig zelf gedragen. Het kan in dat geval dus voordelig zijn om deze giften vooral te gebruiken voor kosten die niet onder de aftrek van zorgkosten vallen, zoals reis- en verblijfskosten. U moet dit wel kunnen aantonen met een deugdelijke administratie.


Niet aftrekbaar
Van een aantal medische behandelingen is in de regelgeving nadrukkelijk aangegeven dat de kosten daarvoor niet aftrekbaar zijn als zorgkosten.

 • De kosten voor een ooglaserbehandeling ter vervanging van een bril of contactlenzen.
 • Uitgaven voor IVF behandelingen waarbij meer dan één embryo wordt teruggeplaatst bij een vrouw jonger dan 38 jaar en uitgaven voor een IVF behandeling voor vrouwen van 43 jaar of ouder.
 • Kosten voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar).
 • Kosten voor dyslexiezorg voor kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar).
 • Kosten voor een combinatietest in het kader van prenatale screening, als er geen sprake is van een medische indicatie voor die test.

Contributies van patiëntenverenigingen zijn niet aftrekbaar, tenzij vaststaat dat de activiteiten van de vereniging voornamelijk zijn aan te merken als medische hulp aan de leden, onder de verantwoordelijkheid van gespecialiseerde artsen. Uit jurisprudentie blijkt dat dit alleen vaststaat voor de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). Contributies voor andere patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties zijn daardoor in de praktijk niet aftrekbaar.

Particuliere verpleging en verzorging
Huurde u in 2015 op eigen kosten particuliere verpleging en verzorging in, dan zijn de kosten hiervan volledig aftrekbaar als geneeskundige hulp. Dat geldt ook voor de bemiddelingskosten die een bureau in rekening bracht voor het organiseren van deze particuliere zorg. Het kan daarbij ook gaan om extra verpleging en verzorging, naast wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) of langdurige zorg thuis (Wet langdurige zorg), al dan niet in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget voor wijkverpleging of voor langdurige zorg, dan zijn er twee mogelijkheden voor het inhuren van meer (of duurdere) verpleging en verzorging.

 • Ofwel u betaalt deze extra (of duurdere) zorg rechtstreeks uit aan uw zorgverleners.
 • Ofwel, de betaling voor meer of duurdere zorg verloopt via een vrijwillige storting aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarbij gelden de regels van de SVB voor zo'n extra storting.

In beide gevallen kunt u deze extra kosten aftrekken als uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Maar laat u de betaling via de Sociale Verzekeringsbank lopen, dan kunt u alleen het bedrag aftrekken dat door de SVB daadwerkelijk in 2015 gebruikt is voor extra betalingen aan uw zorgverleners. U krijgt hiervan een specificatie van de SVB.

Als uw zorgverlener ook huishoudelijk werk deed, zijn de kosten daarvan niet aftrekbaar als geneeskundige hulp. Deze uitgaven kunt u mogelijk wel opvoeren bij het onderdeel Extra gezinshulp.

Particulier verpleeginstelling
Verbleef u in 2015 in een particulier verpleeghuis, verzorgingshuis, zorghotel of een andere instelling die niet via de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd werd, dan geldt een deel van de pensionprijs als uitgave voor geneeskundige hulp. Dat geldt alleen voor dat deel van de pensionprijs dat aantoonbaar bestaat uit kosten voor verpleging en verzorging. De instelling waar u verblijft, zal hierover afspraken moeten maken met de Belastingdienst.

Bewonersvakantie
Zorginstellingen organiseren vaak collectieve bewonersvakanties. De extra kosten voor het verplegend en verzorgend personeel dat meegaat, worden niet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. Daarom brengen de instellingen deze kosten in rekening bij de bewoners. Deze kosten zijn aftrekbaar als geneeskundige hulp, maar alleen als het gaat om extra salariskosten en reis- en verblijfskosten voor verplegend en verzorgend personeel. De instelling zal deze kosten moeten specificeren.

Ook wooninitiatieven die met persoonsgebonden budgetten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd worden, organiseren collectieve bewonersvakanties. In dat geval zijn de extra uitgaven voor salarissen en verblijfskosten voor verplegend en verzorgend personeel niet zonder meer aftrekbaar. Alleen als deze kosten niet gedekt worden door het persoonsgebonden budget, maar u ze zelf betaalt, kunt u ze aftrekken als geneeskundige hulp.

De informatie op deze pagina gaat over het belastingjaar 2015, waar u aangifte over doet in het voorjaar van 2016.